पेरणी दिनदर्शिका

भारतातील प्रदेश

Carrot

पेरणीचा कालावधी

: Aug - Nov

Sowing Depth

: 0.25 inch

Soil Temparature

: 10-30 °C

Soil PH Value

: 6.2-6.8

Sowing Method

: Direct

Sowing Distance

: 2 inch

Days Of Mature

: 75-80 days

Easy Of Care

: Easy

Seed Rate Per Acre

: 2 kg

Fertilizer Requirement

: Apply FYM 25 t/ha and NPK 40:60:30 kg /ha as basal and 40 kg N/ha each on 30, 60 and 90 days of planting as top dressing.
Pest
1. Nematode
: Application of neem cake @ 1 ton/ha at planting to control root knot nematode, Meloidogyne spp.
Diseases
1. Leaf spot
: Leaf spot can be controlled by spraying Mancozeb at 2 gm/lit.

कापणीचा काळ

: Carrots take about 2 - 3 months to mature completely.
आम्ही आपल्याला उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत संबंधित पेरणीच्या हंगामाविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आपल्या शहराबद्दल किंवा शहराबद्दल अचूक तपशील मिळविण्यासाठी आम्ही शिफारस करतो की आपल्या स्थानिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या किंवा फक्त गूगल करा!

टिप्पणी लिहा