पेरणी दिनदर्शिका

भारतातील प्रदेश

Broccoli

पेरणीचा कालावधी

: Aug - Sept

Sowing Depth

: 1.5 inch

Soil Temparature

: 21-23 °C

Soil PH Value

: 6.0-6.8

Sowing Method

: Transplant

Sowing Distance

: 12 inch

Days Of Mature

: 90-100 days

Easy Of Care

: Easy

Seed Rate Per Acre

: 250gm

Fertilizer Requirement

: Apply [email protected] Along with FYM apply fertilizer dose of [email protected]/acre in the form of [email protected]/acre,[email protected]/acre in the form of [email protected]/acre and [email protected]/acre in the form of [email protected]/acre.
Pest
1. Thrips
: To spray of Imidachloprid 17.8 SL 60ml per acre in 150ltr water.
2. Nematodes
: If infestation is seen then broadcasting of [email protected] or [email protected] for per acre land should be done.
Diseases
1. White mold
: if infestation is seen in the field then spraying of Metalaxyl + Mancozeb @2gm/ltr water should be done at the interval of 10 days.
2. Downy mildew
: If infestation is seen then spraying with Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @250gm/150ltr should be done.

कापणीचा काळ

: Oct - Nov
आम्ही आपल्याला उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत संबंधित पेरणीच्या हंगामाविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आपल्या शहराबद्दल किंवा शहराबद्दल अचूक तपशील मिळविण्यासाठी आम्ही शिफारस करतो की आपल्या स्थानिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या किंवा फक्त गूगल करा!

टिप्पणी लिहा