पेरणी दिनदर्शिका

भारतातील प्रदेश

Beetroot

पेरणीचा कालावधी

: Oct - Nov

Sowing Depth

: 1 inch

Soil Temparature

: 10-30 °C

Soil PH Value

: 6.0-7.0

Sowing Method

: Direct

Sowing Distance

: 4 inch

Days Of Mature

: 80-90 days

Easy Of Care

: Easy

Seed Rate Per Acre

: 3-4 Kg

Fertilizer Requirement

: Apply FYM 10 t/ha, N 20 kg/ha as basal and N 20 kg/ha 30 days after sowing.Apply Azospirillum and Phosphobacteria @ 2 kg/ha and Pseudomonas @ 2.5 kg/ha along with FYM 50 kg and neem cake @ 100 kg before last ploughing.
Pest
1. Leaf miner and flea beetle
: Leaf miner and flea beetle can be controlled by spraying Malathion 50 EC 2 ml/lit.
Diseases
1. Cercospora leaf spot
: Cercospora leaf spot and flea beetle can be controlled by spraying Mancozeb at 2 g/lit.

कापणीचा काळ

: Feb - Mar
आम्ही आपल्याला उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत संबंधित पेरणीच्या हंगामाविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आपल्या शहराबद्दल किंवा शहराबद्दल अचूक तपशील मिळविण्यासाठी आम्ही शिफारस करतो की आपल्या स्थानिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या किंवा फक्त गूगल करा!

टिप्पणी लिहा